Park Kotlářka

Park Kotlářka je rozsáhlá plocha zeleně na rozhraní Dejvic a Hanspaulky, která v posledních 15 letech prošla významnou proměnou. Díky dlouhodobé systematické práci MHMP, radnice MČ Praha 6, podpory občanských iniciativ a širokého okruhu veřejnosti se podařilo zachránit před zánikem a zpřístupnit veřejnosti území unikátní přírodní a historické hodnoty.

Zobrazit více

Území parku získalo v roce 2015 statut Významného krajinného prvku (VKP) – jedná se o pozemky, které původně náležely ke stejnojmenné usedlosti. Sestává z ploch, které mají charakter kulturní krajiny i přírodě blízkých částí, vzniklých v bývalé těžební jámě cihelny Kotlářka. Jedná se o celek vysoké krajinářské kvality, v němž se prolínají zarostlé svahy těžební jámy s původním přírodním reliéfem, navazujícím na parkovou úpravu barokního zámečku Hanspaulka. Původní ovocné sady jsou dokladem historického osídlení krajiny.

Revitalizace vegetační složky probíhá podle projektů, zpracovávaných ve spolupráci s MČ Praha 6 již od roku 2006 tak, aby odpovídala charakteru území a byla dlouhodobě udržitelná s nízkými nároky na provoz a údržbu (návrh systému zeleně a následné péče). Harmonické soužití návštěvníků a chráněné flory a fauny je zohledněno členěním parku na části s odlišným charakterem úprav, údržby a různou intenzitou využití.

Obnova historických ovocných sadů je realizována postupně, aby byla zachována kontinuita a charakter území (staré odrůdy ovocných stromů, v některých částech jsou ponechána torza starých stromů proptáky a hmyz). V další části VKP byl vysazen rozsáhlý soubor potomků památných a významných stromů České republiky, vypěstovaných v rámci projektu Jana Hendrycha na zachování jejich genetického potenciálu. Provedené úpravy, zejména založení lučních porostů a terasovitá úprava ovocného sadu výrazně zvýšily retenční schopnost území.

Aktuálně je navržena finální fáze revitalizace VKP Kotlářka (studie 12/2022), zahrnující vybudování nové vodní plochy o rozloze 1.000 m2, doplnění vegetační složky, obnovu a doplnění cestní sítě, parkový mobiliář a nezbytnou technickou infrastrukturu pro zlepšení využití a údržby.

Zobrazit méně